Opencall


Festival proběhne jako série zvukových událostí na různých místech v Praze poslední víkend v květnu - od pátku 25.5. do neděle 27.5. 2018.

Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných 'partizánských' zásahů do zvukového prostoru města.

Podmínkou je práce se zvukem/hlasem ve veřejném prostoru, zvukem jako kritickým nástrojem, konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím, kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. /publikem různého složení (návštěvníci festivalu, místní obyvatelé, náhodní kolemjdoucí..)

Festival bude probíhat 'pirátským' způsobem, bez institucionální podpory.

Posílejte prosím krátké anotace s místem, kde by akce proběhla na prechodnezony@gmail.com nejpozději do 1.5.2018.

 ______________________

The festival will take place as a series of sound events at various locations in Prague during last weekend of May - from Friday 25.5. till Sunday 27.5. 2018.

 The events may be performances, temporary installations, sound walks or other 'guerilla' interventions in the sonic space of the city.

The condition is to work with sound/voice in public space, sound as critical tool, specific location and sound environment, cultural, urbanistic and socio-political setting, /with different kinds of audience (festival visitors, locals, passers-by ..)

The festival will be held in 'pirate' DIY way, without institutional support.

Pleas send your proposals (short annotation and a place, where the event would be performed to prechodnezony@gmail.com until 1.5.2018.

Umělci / Artists

...coming soon..

Program / Programme

...coming soon...

O / About

Festival 'Přechodné zóny' bude mít podobu série zvukových událostí, které během tří dnů proběhnou na různých místech Prahy. Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných 'partizánských' zásahů do zvukového prostoru města. Spojujícím prvkem je práce s konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím, kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. Vytváření dočasných posunů zvukového charakteru místa, jakýchsi přechodných zón, ozvláštněním, oživením, umrtvením, zvýrazněním, přivlastněním, narušením atd.. Zvuk je ze své podstaty neustále ve stavu změny, což z něj činí vhodný kritický nástroj. S vlastností zvuku permanentně překračovat hranice se také pojí stálé zkoumání hranic mezi veřejným a neveřejným prostorem..Festival 'Transient Zones' will take place over three days at various locations in Prague as a series of sonic events that may take the form of performances, temporary installations, sound walks or other 'guerilla' interventions in the sonic space of the city. The unifying element is working with a particular place and its sound environment, cultural, urban and socio-political settings. Temporary shifts of the sound character of the place are created, sort of transient zones, through defamiliarization, animation, anesthesia, highlighting, appropriation, disruption, etc.. Sound is by its very nature constantly in a state of change, which makes it perfect critical tool. With the ability of sound to permanently trespass borders also comes constant exploration of boundaries between public and non-public space..
kontakt:
prechodnezony@gmail.com  (Marek Hlaváč)

facebook:
https://www.facebook.com/prechodnezony